Economy and Investment

เลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค.2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ


“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) มีการกำหนดให้เริ่มเปิด AEC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้นำอาเซียนได้มีมติเลื่อนการเข้าสู่ AEC จากเดิมตกลงกันว่าจะเริ่มเปิด AEC ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015

ดร.สุรินทร์ในฐานะเลขาธิการอาเซียน ก็ได้นำข้อเสนอดังกล่าวให้บรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 21 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมประกาศให้เลื่อนวันเปิด AEC ออกไปอีก 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่ 31 ธันวาคมปีเดียวกันแทน โดยที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้ให้เหตุผลว่า แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ดำเนินการตาม AEC Blueprint ไปแล้วกว่าร้อยละ 72 แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ยังไม่พร้อม และยังต้องการเวลาในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงและกฎระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าและการผ่านแดน กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน มาตรการที่จะรับมือกับการลักลอบขนยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศก็ยังคงมีปัญหาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ หรือกรณีปัญหาข้อพิพาทแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ที่สมาชิกอย่างลาว กัมพูชา และพม่า ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจน ในขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงมาก จึงยังต้องมีการปรับตัวเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อจะบรรลุเป้าหมายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังที่ตั้งไว้ได้ทันเวลา อาเซียนจำเป็นต้องส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบายที่จำเป็นต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งประเด็นเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้า การติดต่อสื่อสารคมนาคม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สำคัญความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการ บูรณาการอาเซียน การเลื่อนเปิด AEC ออกไป 12 เดือน น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยที่มีการตื่นตัว เรื่อง AEC ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าปัจจุบันหลายภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชนต่างเร่งให้ความรู้และพยายามช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงและผลที่จะเกิดขึ้นหลังเปิด AEC แต่ประชาชนที่รับรู้และตระหนักถึง ผลกระทบจากการเปิด AEC ยังมีเพียงจำนวนหนึ่งซึ่งน้อย ขณะเดียวกัน ยังมีประชาชนอีกมากที่ยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจ AEC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กรรมกร แรงงานต่าง ๆ ที่เข้าถึงสื่อและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างจำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลื่อนเปิด AEC ยังเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปถึงไทยด้วย เพราะผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เป็น กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากในการเปิด AEC ที่จะมีการเปิดเสรีในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุนที่จะทำให้ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจในไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งบรรดาธุรกิจ SMEs คงไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านั้นได้ หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอ อีกทั้งภาครัฐเองก็ต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็น AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ดังนั้น การเลื่อนเปิด AEC ย่อมจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และรัฐมีเวลาในการเตรียมพร้อมมากขึ้นก่อนเปิด AEC อย่างจริงจัง

ที่มา : โดยณกฤช เศวตนันทน์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน