AEC Site Map - ผังโครงสร้างเว็บไซต์ AECTourismthai.com

เกี่ยวกับเว็บไซต์

www.AECTourismthai .com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 เวอร์ชั่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอักฤษ โดยเนื้อหาบ้างส่วนในภาคภาษาไทย อาจจะไม่มีเนื้อหาในภาคภาษาอักฤษ และในเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษ อาจจะไม่มีในเนื้อหาภาคภาษาไทย

Home

Trending Story

แสดงเรื่องเด่น

Trending Videos

แสดงคลิปสื่อ

Top of the week

เรื่องผู้ชมสูงสุดประจำสัปดาห์

AEC Hub

แหล่งรวม ข่าว บทความ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Tourism Hub

แหล่งรวบรวมเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว

Exchange

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มสมาชิก AEC

Weather

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในกลุ่มสมาชิก AEC

TAT-Download

ข้อมูลเผยแพร่จาก ททท. เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

About AEC

ข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ AEC ในกลุ่มประเทศสมาชิก เช่นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น

Tourism

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ฯลฯ

Transportation

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศไทย และการเดินทางที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Economy and Investment

ข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจและช่องทางการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

Related Articles

ข้อมูลข่าวและบทความที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)