infoasean

About AEC

กัมพูชากับประชาคมอาเซียน

กัมพูชากับประชาคมอาเซียน   กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการฉลองครบรอบ 45 ปีอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ใน พ.ศ. 2555 โดยเน้นการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

บรูไนดารุสซาลามกับประชาคมอาเซียน

บรูไนดารุสซาลามกับประชาคมอาเซียน   บรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน

เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน                 เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ  ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

ฟิลิปปินส์กับประชาคมอาเซียน

ฟิลิปปินส์กับประชาคมอาเซียน                   ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับไทย โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

มาเลเซียกับประชาคมอาเซียน

มาเลเซียกับประชาคมอาเซียน             เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญคือ เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักใน 2 สาขาสำคัญ คือ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน

สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน                  ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

เวียดนามกับประชาคมอาเซียน

เวียดนามกับประชาคมอาเซียน   การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

อินโดนีเซียกับประชาคมอาเซียน

อินโดนีเซียกับประชาคมอาเซียน   อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทยและมีบทบาทในอาเซียนมาโดยตลอด เช่น พยายามผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลก...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 17, 2015

แผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีแก่นักท่องเที่ยว...