About AEC

ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาแ
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10
 
สาระสำคัญของร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10 มีดังนี้
 
1. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษภายใต้กฎหมาย บนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเคารพอำนาจอธิปไตยแห่งชาติของกันและกัน เขตอำนาจศาลสนธิสัญญาซึ่งแต่ละประเทศได้มีการให้สัตยาบัน และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
 
2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการอย่างซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตลอดจนสนธิสัญญาพหุภาคีและทวิภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ซึ่งแต่ละประเทศเป็นภาคี
 
3. การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการปรับปรุงกลไกความร่วมมือทางศาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นปัจจุบันและทันท่วงที โดยอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญาซึ่งแต่ละประเทศได้มีการให้สัตยาบันและกฎหมายภายในประเทศของตน
 
5. การขยายการแลกเปลี่ยนพนักงานอัยการเพื่อฝึกอบรมและเข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ
 
6. การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดให้สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศเป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างทันท่วงที ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก