About AEC

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระท
 

โดยในพิธีเปิดการประชุม นายจันมุกัม กาศิวิสวันนาธัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานการประชุม ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งกล่าวว่าไม่ใช่เป็นเพียงการสูญเสียของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียของประเทศสมาชิกอาเซียน พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทางเลือก เพื่อลดความยากจนของประชาชน และแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนทุกประเทศได้แสดงความเสียใจกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน
 
ในคำกล่าวของประธานการประชุมฯ และหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงกลไกความร่วมมือด้านยาเสพติดที่สำคัญของอาเซียน เช่น โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (AAITF) ที่ริเริ่มโดยประเทศไทย โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน (SITF) ที่ริเริ่มโดยประเทศอินโดนีเซีย โครงการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO) และโครงการเครือข่ายอาเซียนเฝ้าระวังยาเสพติด ที่ริเริ่มโดยประเทศไทย โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติ ดังนี้
 
1. ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ปี 2016 - 2025 ซึ่งมีแผนงานย่อยที่สำคัญ คือ การแก้ปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นแนวทางที่พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเรียกร้องในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) ครั้งที่ 37 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือ ให้ประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในสามเหลี่ยมทองคำและบรรจุลงในแผนปฏิบัติการอาเซียนฯ ระยะ 10 ปี
 
ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอเอกสารแนวคิดความร่วมมืออาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ และได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมและได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) ไปจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือในรายละเอียดของการดำเนินงานที่ประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำตามแนวคิดที่เสนอโดยประเทศไทยดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อดำเนินการต่อไปและการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้แต่ละประเทศสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน ประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งจะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส คือหัวหน้าหน่วยงานยาเสพติดของอาเซียนประมาณต้นเดือนมกราคม 2560
 
2. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาบทบาทและอำนาจหน้าที่ (TOR) ของโครงการความร่วมมืออาเซียน-จีน (ACCORD) ซึ่งที่ประชุม ASOD ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองแล้ว
 
3. ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบที่จะยืนยันจุดยืนของอาเซียน คือ ยังคงยึดมั่นในการเป็นเขตปลอดยาเสพติด และใช้มาตรการไม่อดกลั้นต่อยาเสพติด (zero-tolerance) และความสมดุลระหว่างด้านลดอุปสงค์และลดอุปทานยาเสพติด แต่จะเคารพในอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่ได้ประกาศแสดงจุดยืนไว้ในเวทีคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) สมัยที่ 59 และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) ที่ผ่านมา
 
4. ที่ประชุมฯ ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) เตรียมการสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของสหประชาชาติ ระยะ 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2019 และให้เตรียมจัดทำท่าทีของอาเซียนร่วมกันสำหรับการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) ที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) เหมือนเช่นที่อาเซียนมีท่าทีร่วมกันในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 59 และการประชุม UNGASS 2016 และให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการเตรียมการสำหรับการจัดทำท่าทีดังกล่าวในการประชุม AMMD ครั้งที่ 6 ซึ่งประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2018
 
5. ที่ประชุมเห็นชอบกับถ้อยแถลงสรุปผลการประชุม AMMD ครั้งที่ 5 ของประธานที่ประชุม ซึ่งได้กล่าวถึงกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ ข้อเสนอแนวคิดความร่วมมืออาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยและข้อห่วงกังวลของประเทศอาเซียนต่อปัญหายาเสพติดในภูมิภาคและในสามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งจุดยืนของอาเซียนต่อปัญหายาเสพติด
 
6. ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2561
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก