About AEC

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมหารือแนวทางรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ สิงคโปร์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่
 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง นำคณะผู้แทนไทยร่วมหารือเรื่องความตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของอาเซียน พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security) และงาน Singapore International Cyber Week ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับความตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ การเงินและการธนาคาร ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในทุกระดับในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ผ่านเวทีหารือ การจัดฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยจะมีการนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 
สำหรับประเทศไทยได้มีการหารือกับ ดร.ยาคอบ อิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไทยได้เสนอให้เพิ่มเติมสาขาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศเข้าไปเป็นสาขาที่ 14 ภายใต้กรอบการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสิงคโปร์ในระดับผู้ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระหว่างไทยและสิงคโปร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิงคโปร์ยินดีจะสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดตั้งหน่วยงาน Cyber Security Agency ให้กับไทย โดยขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานและร่างกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 
พล.อ.อ.ประจินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนั้นเรายังได้มีการหารือกับ YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ซึ่งมาเลเซียได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรม และได้เชิญไทยเข้าร่วมงาน Cyber Security Malaysia Awards, Conference and Exhibition ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียด้วย จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ทุกประเทศจะเกิดการร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้มากขึ้น และนำอาเซียนไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไป”
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก