About AEC

งาน Creative Thailand นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งาน Creative Thailand นำ
 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยรวมทั้งสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 จึงจัดงาน Creative Thailand ครั้งนี้ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การจัดนิทรรศการเมืองต้นแบบของการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ การจัดแสดงผลงานของภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการแสดงสินค้าและบริการของภาคเอกชนที่ผ่านการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี เปิดพิธีการจัดงาน Creative Thailand พร้อมกล่าวมอบนโยบายในตอนหนึ่งว่า ในนามของตัวแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความต้องการบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของ Creative Thailand สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของรัฐบาลมี่ผ่านมา ได้มีนโยบายใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากมาย และมีนโยบายหลักเพื่อก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกับให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างความก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการปฏิรูปการเกษตร เชื่อมโยงมาพร้อมกับ ดิจิตอลไทยแลนด์ และสตาร์ทอัพไทยแลนด์ จนกระทั่งวันนี้ ได้มาถึง Creative Thailand ตามแนวคิดการดำเนินการมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อต่อยอดปรับเปลี่ยน สามารถที่จะนำมาพัฒนาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้จริง รัฐบาลได้ริเริ่มสร้างองค์ประกอบใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 6 คัสเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยเริ่มจากกลุ่มเกษตรจนไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมกับนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ มาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เป็นแรงผลักดันให้ Creative Thailand สามารถเกิดขึ้นจริงได้
 
รัฐบาลร่วมกับกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ ได้ศึกษาแนวความคิดสร้างสรรค์ Creative Thailand มาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เพื่อนำ Creative Thailand ความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่าง ๆ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งหมดนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยนำพาประเทศชาติให้ไปสู่ความก้าวหน้าได้ในอนาคต และประเทศไทยก็จะต้องมีเอกลักษณ์ที่สำคัญให้ได้โดยเร็ว รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เข้ากับเอกลักษณ์ประเพณีไทย และศิลปะของความเป็นไทยได้ อีกทั้งนำ Creative Thailand มาต่อยอดสร้างมูลค่าสินค้าและศักยภาพที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้เคยมองข้ามไป ดำเนินการทั้งหมดอย่างเป็นระบบร่วมกัน ทั้งในส่วนของดิจิตอลไทยแลนด์ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ และ Creative Thailand เริ่มจากกลุ่มผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จริงจัง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง รวมถึงมีมุมมอง Creative Thailand ว่ามีความสำคัญยิ่ง พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Creative Thailand ให้เกิดการกระจายตัวของกว้างขวางให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดที่สร้างสรรค์และความคิดที่กว้างไกล เพื่อผลิตคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังที่สำคัญเพื่อการต่อยอดพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือกันตามแนวทางประชารัฐจากทุกภาคส่วน
 
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนชาวไทยมีความโศกเศร้า เนื่องจากการสูญเสียกำลังใจที่สำคัญว่า แม้ว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่รวมใจเป็นหนึ่งในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ ถ้านำพลังใจเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นพลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล สืบสานแนวทางพระราชดำริ ตอบสนองพระคุณด้วยความสามัคคีของคนไทยในชาติ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตต่อไป ประเทศไทยก็จะก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแน่นอน
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก