Economy and Investment

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) หารือความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

องค์กรความร่วมมือระหว่าง
 

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมหารือกับรองนายกรัฐมนตรีถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่จะต้องดำเนินต่อไป ทั้งความร่วมมือในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
 
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้กล่าวรายงาน ผลการศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยระบุว่า เส้นทางถนนในไทยมีการพัฒนาดีอยู่แล้ว แต่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังมีปริมาณน้อยอยู่เนื่องจากยังมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย JICA จึงเสนอแนะให้ไทยเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้มากขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกและขอนแก่น สำหรับในสปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา แม้จะมีความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่เส้นทางถนนและการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 
อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เหตุผลสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเวียดนาม สปป.ลาว ไทย ไปสู่เมียนมา รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่า อันดับแรก JICA ควรร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนาม สปป.ลาว และเมียนมา ในการพัฒนาเส้นทางถนนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับไทย ส่วนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกและขอนแก่นจึงเป็นเรื่องรองลงมา ซึ่งทาง JICA ยินดีรับไปพิจารณา
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก