Tourism

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านก
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจน และขยายการประสานงานและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
2) ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการไหลของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ การประสานงานและความร่วมมือข้ามเขตชายแดนในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและการข้ามแดน
3) ดำเนินการเรื่องการเชื่อมโยงภายในอาเซียนด้วยการสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวจากทั้งสองชาติ และชาติอื่น ๆ ทั่วโลก
4) ดำเนินการเรื่องการส่งเสริมและการตลาดร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
5) ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาความสามารถด้านการประกอบอาชีพด้วยการให้เข้าร่วมการสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม และอื่น ๆ
6) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเดินทางท่องเที่ยว และการเยือนอย่างเป็นทางการสำหรับภาคราชการและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคู่ภาคีมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
 
 
ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก