Transportation

ผลการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลการแลกเปลี่ยนหารือความ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดน การอำนวยความสะดวกการสัญจรและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ ระหว่างกัน
 
โดยมีความคืบหน้าของความร่วมมือด้านบริหารจัดการชายแดนร่วมกันในประเด็นที่สำคัญ เช่น ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โดยจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ,การขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันประสานความเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานข้ามแดนให้ถูกกฏหมาย ,การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา - บูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดาห์ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมขยายพื้นที่ด่าน เพื่อรองรับปริมาณการสัญจร การขนส่งข้ามแดนและการผ่านแดนที่เพิ่มขึ้น และการก่อสร้างรั้วชายแดน เห็นพ้องร่วมกันที่จะก่อสร้างรั้วชายแดน บริเวณด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม โดยจัดทำในรูปบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ
 
นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านต่างๆ ประกอบด้วย การต่อต้านการก่อการร้ายสากลและการต่อต้านแนวคิดหัวรุนแรง, องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, การค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายผู้โยกย้ายถิ่นฐาน, การลักลอบขนยาเสพติด, การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน, การปลอมแปลงเอกสาร, การปลอมแปลงเงินและตราสาร, การต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธ, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, บุคคลสองสัญชาติ, การบริหารจัดการปัญหาชายแดน และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ
 
ทั้งนี้ ผลการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน สามารถพัฒนาไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันดังกล่าว สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของรัฐบาลทั้งสองประเทศปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการค้าการลงทุนร่วมกัน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศที่เป็นรูปธรรมร่วมกันมากขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก