Economy and Investment

อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเจรจาการค้าเสรีแล้วเสร็จปี 2559

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และติดตามความคืบหน้าการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้การจัดทําความตกลงให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 การเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้มีการเจรจาไปแล้วกว่า 7 ครั้ง และสามารถบรรลุผลการเจรจาส่วนใหญ่ได้แล้ว โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงด้านการค้าสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และกฎเกณฑ์ทางการค้า ทั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงยังคงมีประเด็นเจรจาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจที่จะเจรจาจัดทําความตกลงฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งจะเป็นโอกาสสําหรับอาเซียนในการใช้ฮ่องกงเป็นฐานในในการส่งออกและขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้รัฐมนตรีอาเซียน-ฮ่องกง จึงขอให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงได้ภายในปี 2559
 
นางอภิรดี กล่าวว่า ฮ่องกงตั้งใจที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยฮ่องกงยินดีสนับสนุนการดําเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน นับตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย
 
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 ไทยในฐานะประธานฝ่ายอาเซียนในการเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ได้หารือสองฝ่ายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง (Mr. Gregory So) ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะสรุปผลการเจรจาทุกเรื่องให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
 
การค้าสองฝ่ายระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง ในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 90 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของการค้ารวมของอาเซียน โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของอาเซียน สําหรับการลงทุนทางตรงจากฮ่องกงมายังอาเซียนในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยฮ่องกงเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 7 ของอาเซียน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 3 ของเม็ดเงินลงทุนทางตรงทั้งหมดในอาเซียน
 
สําหรับการค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงในปี 2558 คิดเป็น 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทย ทั้งนี้ไทยส่งออกไปฮ่องกง 11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนําเข้าจากฮ่องกง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 การค้ารวมไทย-ฮ่องกง มีมูลค่า 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฮ่องกงมูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปฮ่องกง มูลค่า 0.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก