About AEC

ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครบวงจร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเ
 

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2524 โดยภาครัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 2 ล้านล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกมีศักยภาพ สามารถรองรับนิคมอุตสาหกรรมได้มากถึง 3 หมื่นไร่ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายของเมียนมา และท่าเรือน้ำลึกวังเตาของเวียดนาม สำหรับการพัฒนาจะพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,000 ไร่ บูรณการร่วมกันให้เป็นท่าอากาศยานของทหารและพลเรือน ตามมาตรฐานตรงตามที่สำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี โดยภายในจะมีพื้นที่ศูนย์ซ่อมอากาศยาน พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 
ด้านการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งเป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกำลังบำรุง แท่นขุดเจาะน้ำมัน และขนส่งผู้โดยสาร มีแผนการพัฒนาท่าเรือน้ำจุกเสม็ดให้เป็นจุดจอดเรือยอร์ช เรือสำราญ และเรือข้ามฟาก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ส่วนท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด อยู่ระหว่างการพัฒนาในเฟส 3 ที่จะมีการขยายท่าจอดเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกองทัพ ร่วมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาแบบครบวงจรให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก