About AEC

ก.พาณิชย์ จับมือเอกชนสานความร่วมมือการค้าข้าวไทย - เวียดนาม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ จับมือเอกชนสาน
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 13 ณ เมืองดาลัท ซึ่งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิจักร วิเศษน้อย) นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างกันในระดับทวิภาคีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ จะส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ การประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย - เวียดนาม เกิดจากความร่วมมือของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนามที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข้าวระหว่างกันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการพบปะหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาคมฯ ของทั้งสองประเทศ โดยการประชุมครั้งที่ผ่านมาฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2558
 
โดยการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2559 ทั้งไทยและเวียดนามจะมีผลผลิตและปริมาณการส่งออกข้าวลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเวียดนามคาดการณ์การส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.2 ล้านตัน ในขณะที่ไทยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน นอกจากนี้ สมาคมฯ ของทั้งสองฝ่ายจะจัดงานครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย – เวียดนาม ในวันที่ 8 ธันวาคม ศกนี้ ที่ประเทศไทย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก