About AEC

ไทย ผลักดันจุดแข็งของประเทศเจาะตลาดการค้าการลงทุนในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย ผลักดันจุดแข็งของประ
 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบรูณ์ โดยไทยเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่มีจุดแข็งกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มีแรงงานจำนวนมาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการเชื่อมต่อในภูมิภาค เป็นฐานการผลิตสินค้าและกระจายสินค้า หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทำแผนการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะส่งผลให้ภาคเอกชนไทยมีโอกาสแข่งขันและขยายธุรกิจในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ซึ่งปีนี้องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) กำหนดเป้าการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า "วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ” เพื่อใช้เป็นทิศทางพัฒนาของไทยและของโลกจากนี้จนถึงปี 2573 รวมระยะเวลา 15 ปี มุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ เน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) 
 
เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้นำกว่า 196 ประเทศทั่วโลกได้แสดงวิสัยทัศน์แผนการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของแต่ละประเทศผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 
สำหรับแผนของประเทศไทยตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 มุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ผลักดันการลดการขนส่งทางถนนเปลี่ยนเป็นการขนส่งระบบราง ขจัดการบุกรุกป่า และจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) 
 
ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวย้ำว่า องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสานให้เกิดความร่วมมือการทำงานระหว่างองค์กรสมาชิกให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนองค์กรสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปีนี้มีองค์กรสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม 2 องค์กร คือ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสานต่อกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง ที่สำคัญแสดงจุดยืนการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก