About AEC

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิ
 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” (Thai Youth Camp for the ASEAN Community)ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2559
 
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
1) อีเมล์ : thaiyouthcamp.asean@gmail.com
2) ไปรษณีย์ : เลขที่ 17/228 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
3) โทรสาร : 0 2503 9826
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-9850-1 หรือ Facebook Page : www.facebook.com/thaiyouthcamp.asean หรือ อีเมล์: thaiyouthcamp.asean@gmail.com
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก