Economy and Investment

อาเซียนเร่งเดินหน้าอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ภาคธุรกิจอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาเซียนเร่งเดินหน้าอำนวย
 

สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/47 การประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) สมัยพิเศษ และการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 
นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยเปิดเผยว่า สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนปี 2559 ได้กำหนดประเด็นที่อาเซียนจะให้ความสำคัญในปีนี้ 8 ประเด็น ได้แก่ กรอบการดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน กรอบระเบียบข้อบังคับสำหรับความปลอดภัยด้านอาหารของอาเซียน กรอบการดำเนินการด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินของอาเซียน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ SME ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจและฐานข้อมูลด้านภาษี (Tariff Finder) ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอาเซียน การจัดทำแนวทางความร่วมมือและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทสำหรับการพัฒนา CLMV
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำการดำเนินมาตรการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ภาคธุรกิจของอาเซียน อาทิ การจัดตั้งระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEANWide Self-Certification) ระบบคลังข้อมูลการค้าอาเซียน (ATR) และระบบ ASSIST ซึ่งเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคธุรกิจหรือหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับความตกลงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน การดำเนินการเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการตาม AEC Blueprint 2025 โดยกำหนดให้องค์กรรายสาขาต่าง ๆ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และการวัดผลการดำเนินการที่ชัดเจน
 
นางสาวอรุณี กล่าวว่า สำหรับเรื่องความสัมพันธ์กับคู่เจรจา ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยเร่งรัดให้คณะเจรจาเร่งหารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จตามกำหนดภายในปี 2559 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ประกาศไว้
 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนได้พบหารือกับผู้อำนวยการด้านเอเชียและละตินอเมริกา กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังศึกษาสถานะการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนและสหภาพยุโรปได้จัดทำกับประเทศต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาจะรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน
 
นางสาวอรุณีกล่าวเสริมว่า ในด้านความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมรับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา (AEM-US Roadshow) ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Silicon Valley เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต่อเนื่องกับการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐสมัยพิเศษ (Special ASEAN-US Summit) ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดจะพบหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael Froman) ด้วย
 
ทั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (AEM-EU) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก