About AEC

กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลง TPP

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีรั
 

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการฟังความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เพื่อนำมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการดำเนินงานภายใต้ทีพีพี โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีแผนรับฟังความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง โดยเจาะลึกรายสาขาทั้งในส่วนกลางและทุกภูมิภาค
 
และจากการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาครัฐมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเปิดตลาดสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการทางการค้า การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การขึ้นทะเบียนตำรับยา การคุ้มครองสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน โดยส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการศึกษารายละเอียดของความตกลงอย่างรอบคอบ รวมถึงประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
 
นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ขณะที่ภาคธุรกิจ อาทิ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม รวมถึงสมาคมต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความพร้อมและสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมความตกลงทีพีพีในกลุ่มสินค้า เช่น ข้าว น้ำตาลทรายดิบ กุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง แป้งมันสำปะหลัง เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ และยา
 
ส่วนการหารือกับภาครัฐส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ต้องปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ และสร้างกลไกบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจสอบและเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มากขึ้น ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ การเกษตร
 
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีการลงพื้นที่รับฟังความเห็นทุกภาคส่วนในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี จันทบุรี เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อนำผลการรับฟังข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ผลดีผลเสียอย่างรอบด้าน ก่อนนำเสนอระดับนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก