About AEC

นายกแนะทุกภาคส่วนแสวงหาโอกาสสร้างผลประโยชน์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกแนะทุกภาคส่วนแสวงหาโ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นวันที่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนและทุกภาคส่วน ควรใช้ความพร้อมที่เตรียมการมาก่อนหน้านี้ ในการแสวงหาโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง องค์กร และประเทศชาติ
 
ในส่วนของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ และแรงงานที่มีฝีมือ เพื่อเข้าสู่ตลาดแข่งขันภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน ด้วยการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก บูรณาการกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน
 
ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 447 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค และให้มีการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
 
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนอาชีวะ จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) และ Mini EP ในสถานศึกษา 147 แห่ง กลุ่มครู พัฒนาครูที่สอนภาษาอังกฤษ ให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา กลุ่มผู้บริหาร และกำลังคนในสถานประกอบการ 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก