About AEC

ครม.เห็นชอบการก่อสร้างถนนเชื่อมโยง จ.สระแก้ว – จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบการก่อสร้างถน
 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา  ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว – สตึงบท จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา
 
โดยเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 
พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสำหรับการลงนามดังกล่าว
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก