Economy and Investment

ไทยหารือเศรษฐกิจการค้ากับอินโดระหว่างการประชุมเอเปกที่ฟิลิปปินส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยหารือเศรษฐกิจการค้ากั
 

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย (H.E. Mr. Thomas Lembong) โดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนการนำเข้าข้าวไทยมาโดยตลอดและหวังว่าจะให้การสนับสนุนนำเข้าข้าวจากไทยอย่างต่อเนื่อง
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยมีความกังวลต่อการดำเนินการของอินโดนีเซียในเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าพืชสวน ซึ่งกำหนดให้ต้องขอรับคำรับรองการนำเข้าและต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงการค้าหลังจากที่ได้คำรับรองการนำเข้าจากกระทรวงเกษตรแล้ว ซึ่งไทยเห็นว่ากฎระเบียบเหล่านี้เป็นการจำกัดปริมาณการส่งออกของสินค้าพืชสวนของไทยไปอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ลำไยและหอมแดง จึงขอให้อินโดนีเซียทบทวนกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน
 
นางอภิรดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยขอให้อินโดนีเซียพิจารณารับรองแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของไทยทั้งประเทศ นอกจากจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดศัตรูพืชแล้ว
 
นอกจากนี้ ไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่่ายยังไม่เคยจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินโดนีเซีย หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงทางการค้าเมื่อปี 2554 จึงเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 1 ซึ่งอินโดนีเซียมีความยินดีอย่างมาก โดยเห็นพ้องว่าการประชุมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
นางอภิรดี เปิดเผยอีกว่า สำหรับประเด็นการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ไทยขอให้อินโดนีเซียในฐานะประธาน RCEP และประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมมือกับไทยในการผลักดันสมาชิกอาเซียนให้มีท่าทีร่วมกัน และสามารถสรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ซึ่งอินโดนีเซียแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปิดตลาดเพิ่มเติมให้กับประเทศจีนเพราะปัจจุบันขาดดุลการค้ากับจีนสูงมาก และเห็นว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) จะเป็นเวทีที่อินโดนีเซียสามารถใช้ในการยกระดับมาตรฐานประเทศได้ ซึ่งไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในเรื่องนี้
 
การค้าไทย-อินโดนีเซีย ในปี 2557 อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ในโลก
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก