editor

About AEC

นายกรัฐมนตรีเเห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทย

  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10   สาระสำคัญของร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560 – 2564

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   1. มาตรการดำเนินการหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  โดยในพิธีเปิดการประชุม นายจันมุกัม กาศิวิสวันนาธัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานการประชุม...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

กระทรวงพาณิชย์ เปิด 3 ยุทธศาสตร์ใหม่ส่งเสริมค้าชายแดน

  นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมค้าชายแดน 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมหารือแนวทางรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ สิงคโปร์

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง นำคณะผู้แทนไทยร่วมหารือเรื่องความตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ไทย-ฝรั่งเศส หารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

  นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้หารือกับนายฟรองซัว กอร์แบง ประธานสภาองค์กรนายจ้างประเทศฝรั่งเศส (MEDEF)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

งาน Creative Thailand นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า

  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะทูตานุทูตได้ทยอยเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อร่วมลงนามถวายอาลัย อาทิ เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

ประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

  นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต...