About AEC

เตรียมความพร้อมผู้หญิงสำหรับการเป็นอาเซียนในปี 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภิปรายและฟังข้อเสนอแนะในเรื่องการทำงานร่วมกันของผู้หญิงในภูมิภาค ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันโดยผู้นำของกลุ่มสตรีที่เป็นนักการเมืองหญิง เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในหมู่สตรีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

            การสัมมนาครั้งนี้จัดตั้งด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าผู้หญิงชั้นนำของอาเซียนสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ของกันและกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแบบครบวงจรที่จะสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทำงานในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมรักษา

            ประเด็นหนึ่งที่ยกขึ้นมาในการสัมมนาครั้งนี้ คือ บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากการพื้นที่ชายแดนจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนต้องการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนรวมทั้งการฝึกอบรมทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่บทบาททางสังคมที่มากขึ้น

ที่มา: chiangmaicitynews  
รูปภาพ: irrawaddy.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC