Economy and Investment

พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นแหล่งการค้า

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและศูนย์การซื้อขายซึ่งมีชายแดนติดกับสี่ประเทศ คือ พม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางหลวงเอเชียที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ

            นอกจากนี้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งออกในเขตชายแดนเป็นการค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 3 เขตเศรษฐกิจสำคัญ ดังนี้

            1. เขตเศรษฐกิจทางตะวันออก เป็นการเชื่อมโยงประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศเวียดนามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้กลายเป็นเมืองใหม่ของทางเดิน เนื่องจากห่างจากเมืองย่างกุ้งของพม่าแค่ 447 กิโลเมตรและห่างจากท่าเรือในมะละแหม่ง163 กิโลเมตร

            2. เขตเศรษฐกิจทางตกวันตกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงประเทศจีน, ประเทศพม่า, ประเทศลาวและประเทศไทย โดยมีเมืองหลักในทางเดิน คือ เชียงของในจังหวัดเชียงราย โดยในอดีตเชียงของเป็นท่าเรือหลักสำหรับเรือจำนวนมากจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ล่องมาตามแนวแม่น้ำโขง

            3. เขตเศรษฐกิจทางใต้ เป็นการเชื่อมโยงประเทศไทย, ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม โดยมีเมืองหลักในการเดินทางอยู่ที่อำเภออรัญประเทศในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมานานหลายปีเพราะอยู่ใกล้กับคาสิโนจำนวนมากในปอยเปต ประเทศกัมพูชาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ รวมไปถึงตลาดโรงเกลือตลาดซึ่งเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงคล้ายกับตลาดชายแดนที่แม่สอด

            นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างจะเป็นปรับปรุงระบบการขนส่ง โดยเฉพาะถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อบ้าน ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางส่วนของพื้นที่ชายแดนหลักจะกลายเป็นแหล่งการลงทุนสำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ที่มา: bangkokpost.com
รูปภาพ: nwnt.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC