About AEC

อาเซียนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Moves Forward with Public-Private Partnership
 

                ในฐานะที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ในปี 2015 ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นประชาคมที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียน (ACCC)ได้มีการประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน อาเซียน (PPP)ในกรุงมะนิลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างความตระหนักถึงแผนแม่บทในการเชื่อมต่ออาเซียน (MPAC)

                นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรเพื่อการเชื่อมต่ออาเซียนผ่าน PPP และยังมีการหารือด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

                อาเซียนจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดทำโครงการการเชื่อมต่ออาเซียนให้มีความสำเร็จทันเวลา นอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำงานร่วมกันและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของอาเซียนที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC