About AEC

การรักษาความปลอดภัยชายแดนเพื่อความพร้อมสำหรับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนสิ้นปี 2015 โดยในการปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง "การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชุมชนแบบบูรณาการ" โดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นประธาน เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของอาเซียนและมีพื้นที่ชายแดนติดกับสี่ประเทศสมาชิกอาเซียนและมีด่านชายแดน 90 ด่านจึงจะต้องมุ่นเน้นความสำคัญด้านนี้

                มันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้างสมดุลในการอำนวยความสะดวกข้ามพรมแดนและการปกป้องความมั่นคงของชาติผ่านการจัดการความปลอดภัยชายแดนที่มีประสิทธิภาพมาก เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติได้รับผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค

                ในการประชุมระดับภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายในการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนและเพื่อลดผลกระทบของการรวมกลุ่มในภูมิภาคที่อาจจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อทางกายภาพของอาเซียน

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: zoolut.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC