About AEC

ไทยแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมหมอกควัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาในการอภิปรายภายในประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในด้านมลพิษที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

                การประชุมได้รับการเข้าร่วมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในประเทศบรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์และไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาแผนงานความร่วมมืออาเซียนที่มีต่อการควบคุมมลพิษ

                นอกจากนี้ยังมีการยื่นข้อเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่างแผนงานในปี 2016 เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของการปลอดหมอกควันภายในอาเซียนให้ทันปี 2020

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: ggpht.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC