Sitemap

งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples Forum)

by ดวงกมล บูรณสมภพ                งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples 'Forum) หรือ ACSC / APF จัดขึ้นในย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในรูปแบบ "ความก้าวหน้าของประชาชนที่มีต่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนและการพัฒนาความยุติธรรมและประชาธิปไตย"  โดยในที่ประชุมเป็นการรวมกันขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO)จากประเทศสมาชิกอาเซียน, ประเทศติมอร์เลสเตและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

                ACSC / APFเป็นพื้นที่สำหรับคนของอาเซียนในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและมีส่วนร่วมกับรัฐบาลอาเซียนในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการให้คำปรึกษาระดับภูมิภาคเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

                ACSC / APF มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 ก่อนจะปิดการประชุมด้วยการส่งมอบคำสั่งในการเป็นเจ้าภาพ ACSC / APF ครั้งถัดไปแก่ประเทศมาเลเซีย


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: c.tadst.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC