About AEC

ตลาดแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


            ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้การเปิดตลาดแรงงานเสรีจึงจะเป็นการแบ่งอาชีพพิเศษของตลาดแรงงานให้ถูกกระจายไปทั่วถึงและพอต่อจำนวนความต้องการของแต่ละประเทศ

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ามีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนตลาดแรงงาน กลุ่มแรงงานทักษะพิเศษประเทศไทยจะถูกกระจายออกไปยังประเทศอื่นอย่างแน่นอน

            นอกจากนี้การเป็นอุสาหกรรมเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศจะนำไปสู่ขั้นตอนการคัดเลือกตามจุดแข็งของแต่ละประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไปอยู่ที่มาเลเซีย การเงินและโลจิสติส์จะไปรวมที่สิงคโปร์, ยานยนต์และอาหารจะอยู่ในศูนย์กลางประเทศไทยและด้านทรัพยากรธรรมชาติจะตกเป็นตลาดใหญ่ของอินโดนีเซีย

            ทั้งนี้การมองว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงมองว่าควรปล่อยให้ตัวแรงงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการไปทำงานที่ไหน เช่นเดียวกับการที่นักลงทุนสามารถเลือกสถานที่ลงทุนได้เองอย่างเสรี เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศเดียว


ที่มา: bangkokpost.com
รูปภาพ:  cloudfront.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC