Product and Service

โครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

by ดวงกมล บูรณสมภพ

โครงการห้องสมุดอาเซียนเฉ                 กรมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีในปี 2015 โดยโครงการจะมีการดำเนินการในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตการพัฒนาเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                 โดยในระยะแรกจะครอบคลุม 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรีและสุรินทร์ ต่อมาจะมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้นอีก 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ตาก, สระแก้ว, นครสวรรค์, สงขลาและนนทบุรี

                โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่คาดว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการเป็นประชากรอาเซียนแด่ผู้เข้าชมได้มากขึ้น

                ห้องสมุดอาเซียนภายใต้โครงการจะประกอบด้วยนิทรรศการ มุมอ่านหนังสือ วัสดุสื่อและการคัดกรองภาพยนตร์ที่น่าสนใจภายในภูมิภาคอาเซียน โดยสถาบันการศึกษาและชุมชนใกล้เคียงจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานห้องสมุดอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนในอนาคต


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: nist.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC