About AEC

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศประจำอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศประจำอาเซียน 'Retreat(AMMRetreat) ที่จะจัดขึ้นในโกตาคินาบาลู,มาเลเซียเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2015 โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศประจำประเทศมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปี 2015

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า นี้คือการประชุมอาเซียนครั้งแรกที่ระดับรัฐมนตรีที่จะจัดขึ้นในปี 2015 โดยจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในประเด็นพิเศษและเรื่องทั่วไปกับคู่ค้าของเขาอาเซียนในประเด็นต่างๆ รวมถึงสรุปความสำเร็จของการสร้างประชาคมอาเซียน

            การประชุมครั้งนี้ยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

            นอกจากนี้ที่ประชุมยังจะมีการหารือเกี่ยวกับการสร้างศูนย์กลางของอาเซียนในบริบทของความสัมพันธ์กับคู่ค้าภายนอกและการพัฒนาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ในระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาชาติและวาระการปฏิรูปของไทย ซึ่งจะดำเนินการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งภายใต้การกำกับดูแลที่ดีโปร่งใสและตรวจสอบได้


ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: thailand.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC