Product and Service

พัฒนาการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Education Stepping
 

            ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลของอาเซียน (EAL) ทำให้สมาคมโรงเรียนเอกชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนภาค เตรียมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดอาเซียนได้ในอนาคต

            โดยจะมีการเปิดเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมก่อนการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยมีเป้าหมายที่จะแต่งตั้งจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียนที่ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการแสดง, การแข่งขันเต้นรำ, การแข่งขันโต้วาที, การแข่งขันบาร์เทนเด, การแสดงทางวัฒนธรรมและการสัมมนาด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของตัวแทนจากแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

            เป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานทางวิชาการเท่าเทียมกับประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังจัดมีการจัดสัมมนาในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนข้อมูล: chiangmaicitynews      
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC