Product and Service

นิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศนิวซีแลนด์ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน4ทุนในโครงการ New Zealand-Asean Scholars Awards (NZ-AS)แด่ประชากรในประเทศไทยในฐานะประเทศภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามสาขาที่เป็นที่ต้องการดังนี้

            - การพัฒนาทางการเกษตรที่ครอบคลุมการจัดการธุรกิจเกษตรและระบบการเกษตรที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาชนบท

            - การบริหารความเสี่ยงทางภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเหตุฉุกเฉิน, การประเมินอันตรายและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการปรับตัวและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

            - การพัฒนาภาคเอกชนในด้านการจัดการที่ครอบคลุมเศรษฐกิจการค้า,บัญชี, การตลาด, การท่องเที่ยวและการจัดการพลังงานทดแทน

            - การบริหารจัดการภาครัฐโดยครอบคลุมด้านกฎหมายและบริหารงานภาครัฐ

            การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของอาเซียนและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในแง่ของความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ภายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลายเป็นฐานการผลิตเดียวและตลาดเดียวในปี 2015ข้อมูล: bangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC