Product and Service

ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการศึกษาต้อนรับAEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมระหว่างโรงเรียนและสาขาวิชา โดยการใช้มาตรการจริยธรรมและความรู้สึกของชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            โดยทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผู้นำชาวพุทธจะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรพัฒนามุมมองของการเป็นพลเมืองโลกและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมการใช้จริยธรรมในการทำงาน โดยเฉพาะในสาขา การดูแลสุขภาพ , การศึกษา,การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน

            นอกจากนี้ผู้นำชาวพุทธจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อการบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ที่มีความแข็งแรงของความสามัคคีภายในประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสร้างประชาชนที่มีจริยธรรมในจิตใจให้แก่สังคมข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: dailynews.lk

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC