Tourism

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลาต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            สงขลาเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับรัฐเกดะห์ของมาเลเซียโดยเป็นเมืองริมทะเลที่สำคัญที่จะได้รับการเปิดตัวในฐานะจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งการท่องเที่ยว โดยจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในส่วนของไชน่าทาวน์และทุ่งดอกทานตะวันในใจกลางเมืองสงขลา

            อำเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ช้อปปิ้งที่นิยมและเป็นจุดเชื่อมต่อของการสื่อสารและเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์

            ไชน่าทาวน์สงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มต้นที่ประตูเมืองเก่าซึ่งผู้อพยพชาวจีนที่เดินทางโดยเรือสำเภามายังประเทศไทยจะต้องผ่านเข้ามาทางบริเวณประตูเมืองเก่านี้ทำให้ประตูเมืองเก่าได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการอพยพของชาวจีนมายังประเทศไทยและจุดเริ่มต้นของจังหวัดสงขลา

             ในด้านทุ่งดอกทานตะวันในใจกลางเมืองสงขลาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะทำให้สงขลาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและนำไปสู่การดึงดูดผู้เข้าชมและสงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 เนื่องจากสงขลามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและยังมีสนามบินขนาดใหญ่ในตัวจังหวัด จึงทำให้สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวและที่สำคัญคือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแบบวิถีชีวิตของชาวใต้ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: bangkok101.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC