Product and Service

กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Government Public Relati
 

            รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการประเทศเป็นประธานในการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน

            ในการส่งเสริมความตระหนักที่มากขึ้นของการเป็นประชาคมอาเซียนจะเน้นที่สามเสาหลักของอาเซียน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคง, ชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

            เป้าหมายของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในการสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นอาเซียนผ่านการส่งเสริมการรับรู้และความรู้สึกของชุมชนในการเป็นอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจะสร้างความรู้สึกในการเป็นเอกภาพในความหลากหลายและเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย

            รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนสำหรับโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์เครือข่ายของรัฐบาลและเว็บไซต์ ร่วมไปถึงการจัดนิทรรศการ, การสัมมนา, อภิปรายและจัดตั้งหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

            นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยยังตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯและศูนย์ประชาสัมพันธ์ภูมิภาคในจังหวัดขอนแก่น, อุบลราชธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, จันทบุรีและกาญจนบุรีข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: inter.edu.cmu.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC