Product and Service

รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อม


            สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เปิดตัวโครงการ E-learning ที่จะให้การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกล่าวว่าโปรแกรมภาษาอังกฤษนี้จะได้รับการพิจารณา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆมีทักษะการฟังการพูด, การอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น

            ในขณะเดียวกันจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยจะมีการติดตามและบันทึกการฝึกอบรมของ ผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยงานจะกำหนดจำนวนชั่วโมงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ หรือ KPI

            โครงการนี้จะเริ่มต้นในปี 2014 โดยผู้สมัครสำหรับการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากการทดสอบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ สำหรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2014 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตวิศวกรรม โดยโปรแกรมภาษาอังกฤษนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของวิศวกรไทย เนื่องจากวิศวกร เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระในภูมิภาคอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ

            นอกจากนี้ในปี 2014 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเปิดหลักสูตร "ศิลปะการใช้ภาษาและการสื่อสาร" ในหลักสูตรนานาชาติ สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทใน เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวว่า หลักสูตรนานาชาติเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคร่วมกัน ระหว่างประเทศคู่ค้าอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติอื่นๆในอนาคตและพัฒนาให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: languageonthemove.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC