Tourism

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยมีข้อสั่งการหลายประการ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับ ชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชาวต่างประเทศ จึงร่วมกันบูรณาการช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างประเทศ ดังนี้
 
๑. กรณี เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน ให้ใช้ช่องทาง สายด่วน ๑๑๕๕ ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องและประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการ โดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีล่ามช่วยแปลได้หลายภาษา รวมทั้งมีสถานีตำรวจท่องเที่ยวเปิดให้บริการทั่วประเทศ
 
๒. กรณีการร้องทุกข์ทั่วไป ให้ใช้ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่อง และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถให้บริการภาษาอังกฤษและเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ครอบคลุมทุกกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และกำลังขยายเครือข่ายไปยังสถานทูตไทยในประเทศอาเซียนด้วย