Tourism

ไทย – กัมพูชา จัดงานสัปดาห์ “อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย – กัมพูชา จัดงานสัปด

นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดงานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา อาเซียน สานสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย – กัมพูชา” ของจังหวัดตราด กับ จังหวัดพระตะบอง (อำเภอสำรูด) ประจำปี 2558
 
นางดวงจันทร์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างชนในชาติ และประเทศ เพื่อบ้าน โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ณ วัดนนทรีย์ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประกอบด้วยกิจกรรม การทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา แสดงธรรมเทศนา การเวียนเทียน การแสดงนิทรรศการอาเซียน การแสดงนิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว