Economy and Investment

พาณิชย์ไทยหารือมาเลย์ผลักดันข้อตกลงภาษีเป็น 0 ปีหน้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พาณิชย์ไทยหารือมาเลย์ผลั

 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.นี้     ตนจะเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อพูดคุยประเด็นการค้า สินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายหารือถึงข้อตกลงการค้าเสรี(FTA) ในกลุ่มประทศ RCEP ให้เกิดข้อตกลงทางภาษีเป็น 0% ในปีแรกที่มีการดำเนินการ หรืออย่างเร็วที่สุดในปี 2559
 
โดยในปีแรกจะกำหนดให้ 65% ของสินค้าที่ทำการค้าขายในประเทศสมาชิก มีภาษีเป็น 0% และภายใน 10 ปี สินค้า 85% หรือมากกว่านั้นจะต้องกำหนดสินค้าเป็น 0% ซึ่งในการหารือจะพูดคุยถึงรายสินค้า 65% แรกว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างที่ควรลดภาษีเป็น 0% และจะพยายามเจรจาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
 
ขณะเดียวกันจะพูดคุยถึงประเด็นกฎหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อกำหนดให้แต่ละประเทศกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าให้เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันที่สุด หากข้อกฎหมายดังกล่าวสำเร็จ จะเป็นผลดีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบัน เรื่องของแหล่งกำเนิดในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันมาก ทำให้เกิดความยุ่งยาก 
สำหรับ RCEP ประกอบด้วยสมาชก 16 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ เพราะมีประชากรรวมกว่า 2,600 ล้านคน หรือคิดเป็น 50% ของประชากรโลก โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิก RCEP จำนวน 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 56% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย
 
สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศ RCEP ไทยนำเข้า 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 58% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของไทย