Tourism

กต.กำหนดแนวปฏิบัติในการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กต.กำหนดแนวปฏิบัติในการศ

 
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายงานว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของไทยนิยมเดินทางไปหารือและศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของ สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ซึ่งพบปัญหาในหลายด้าน อาทิ ด้านการจัดสถานที่รองรับคณะผู้ดูงาน การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของคณะผู้ดูงาน มารยาทในการเข้าฟังการบรรยาย และการให้ความสนใจกับหัวข้อที่นำเสนอ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปดูงาน เป็นต้น
 
กระทรวงการต่างประเทศ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการหารือและศึกษาดูงานใน สปป.ลาว ให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ "ศธ.เห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และหลายประเทศในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย ก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอศึกษาดูงานเช่นเดียวกัน
 
ทั้งนี้ได้ลงนามในหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดศธ. เพื่อให้การเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศธ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในภาพรวม ไม่ให้เสื่อมเสียต่อความสัมพันธ์อันดี และขอให้องค์กรหลักถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป