About AEC

วัดในเขตตัวเมืองชั้นนอก พระราชวังหลวงพระบาง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

วัดในเขตตัวเมืองชั้นนอก
 
 
วัดธาตุหลวงราชมหาวิหาร
 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2361 ในสมัยเจ้ามหาชีวิตมังทาตุราช ซึ่งเป็นสมัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของนครหลวงพระบาง เชื่อว่าวัดนี้สร้างทับบริเวณวัดเก่าเนื่องจากพบโบราณสถานเก่าแก่เป็นร่องรอยวัดวัดธาตุหลวงมีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งได้แก่ พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนเมื่อบูรณะมีการติดดอกดวงที่บานประตูและหน้าต่างลงรักปิดทองดูสวยงามมาก ด้านหลังมีองค์พระธาตุสูงซึ่งมองเห็นได้จากถนนด้านนอก สร้างครั้งแรกมีขนาดกลาง ต่อมาทรุดโทรมลงและเอียงลงเล็กน้อยบูรณะในปีพ.ศ. 2478 ลักษณะเป็นพระธาตุยอดรูปวงกลมทรงระฆังประดับเศวตรฉัตร ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม 7 ชั้น สูงประมาณ 3เมตร อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือพระธาตุด้านหน้าพระอุโบสถสร้างทับพระธาตุองค์เก่าใช้บรรจุพระอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
 
 
วัดมโนรมย์
วัดมโนรมย์สร้างโดยพระเจ้าสามแสนไท พระราชโอรสของเจ้าฟ้างุ่มในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นไม่นานโปรดให้หล่อพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ขึ้นและถูกทำลายเสียหายในช่วงที่มีจีนฮ่อออกปล้นสะดมในปีพ.ศ. 2330 ตัววัดซึ่งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองได้รับความเสียหายหลายแห่งมีการบูรณะภายหลังโดยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ มีโครงสร้างคล้ายกับที่วัดโพนชัยรวมทั้งหอพระและพระพุทธรูปสำริดได้โบกปูนปิดทองใหม่ ด้านหลังพระอุโบสถมีร่องรอยของแท่นพระพุทธรูป มีศาลาหลังเล็กครอบไว้ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของ วัดเชียงกลาง ซึ่งคณะสังฆฑูตจากกัมพูชาเป็นผู้สร้างไว้ ตั้งแต่ครั้งเดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาบนแผ่นดินล้านช้างในสมัย เจ้าฟ้างุ่ม ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางและเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระบางในระหว่างปีพ.ศ. 2045-2056

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน