About AEC

มาทำความรู้จักเลขาธิการอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 มาทำความรู้จักเลขาธิการอนับตั้งแต่ถือกำเนิดอาเซียนขึ้นมาในปี พ.ศ. 2510 อาเซียนมีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง 12 คน

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนแรก

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

H.R. Darsono
7 มิถุนายน 2519 - 18 กุมภาพันธ์ 2521

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สอง

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Umarjadi Notowijono
19 กุมภาพันธ์ 2521 - 30 มิถุนายน 2521

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สาม

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศมาเลเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Datuk Ali Bin Abdullah
10 กรกฎาคม 2521 - 30 มิถุนายน 2523

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สี่

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศฟิลิปปินส์

เลขาธิการอาเซียน

Narciso G. Reyes
1 กรกฎาคม 2523 - 1 กรกฎาคม 2525

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่ห้า

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศสิงคโปร์

เลขาธิการอาเซียน

Chan Kai Yau
18 กรกฎาคม 2525 - 15 กรกฎาคม 2527

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่หก

มาจากประเทศไทย

เลขาธิการอาเซียน

Phan Wannamethee (นายแผน วรรณเมธี)
16 กรกฎาคม 2527 - 15 กรกฎาคม 2529

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่เจ็ด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกบรูไนดารุสซาลาม

เลขาธิการอาเซียน

Roderick Yong
16 กรกฎาคม 2529 - 16 กรกฎาคม 2532

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่แปด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Rusli Noor
17 กรกฎาคม 2532 - 1 มกราคม 2536

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่เก้า

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกมาเลเซีย

เลขาธิการอาเซียน

Dato Ajit Singh
1 มกราคม 2536 - 31 ธันวาคม 2540

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบ

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกฟิลิปปินส์

เลขาธิการอาเซียน

Rodolfo C. Severino Jr.
1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2545

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบเอ็ด

มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกสิงคโปร์

เลขาธิการอาเซียน

Ong Keng Yong
1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2550

รู้มั้ยว่า...เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบสอง

มาจากประเทศไทย

เลขาธิการอาเซียน

Dr. Surin Pitsuwan (ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2555


ที่มา
หนังสือ HELLO อาเซียน ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน