Related Articles

กทม. ผุด 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาข้าราชการรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กทม. ผุด 7 ยุทธศาสตร์ พั  กทม. ผุด 7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาข้าราชการในด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ รองรับการเปิดเออีซี พ.ศ. 2558

วันนี้ (14 ธันวาคม) นายหรรษารมย์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตอนนี้สถาบันฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร เพื่อเป็นกรอบการพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) พ.ศ. 2558

สำหรับยุทธศาสตร์หลักการพัฒนา มีอยู่ 7 ข้อ ดังนี้

1. การเสริมสร้างค่านิยมร่วมมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
2. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
3. การพัฒนาภาวะผู้นำ
4. การพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
6. การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2556-2559 ทางหน่วยงานจะพัฒนาบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาข้าราชการด้วย ซึ่งวิธีการจะเน้นไปที่ประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน