Economy and Investment

คลัง เล็งปรับลดภาษีบุคคลฯ ปี 56 รองรับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คลัง เล็งปรับลดภาษีบุคคลกระทรวงการคลัง เตรีมปรับลดภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ในปี 2556 พร้อมระบุ ภาษีของไทย ต่ำเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์


วันนี้ (30 พฤศจิกายน) มีรายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมปรับลดภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในปี 2556 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างภาษีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และต้องมีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้รอผลการประเมินเรื่องการจัดเก็บรายได้อยู่ ทว่า ในเบื้องต้นยังคงมีความกังวลอยู่บ้าง เนื่องจากรัฐบาลมีรายจ่ายจากนโยบายต่าง ๆ เช่น รถยนต์คันแรก และการปรับลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2555 ทำให้อาจต้องชะลอการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไป
 
อย่างไรก็ตาม การปรับลดภาษีนิติบุคคลของไทยนี้ น่าจะเป็นแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งภาษีนิติบุคคลของไทยถือเป็นภาษีที่ต่ำเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และถึงแม้ว่าจะมีส่วนทำให้รายได้ของภาครัฐลดลง แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ เพื่อเป็นการสร้างฐานการผลิตในระยะยาว

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน