Related Articles

พาณิชย์”ติวผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พาณิชย์”ติวผู้ประกอบการ


บุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานสัมมนา “ผู้ประกอบการไทยก้าวไกล ก้าวไปกับ E-Commerce”ว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตแทรกซึมอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนของไทย ส่วนใหญ่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการดำเนินงานตลอดจนใช้เป็นช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า และจัดสัมมนาในหัวข้อ “ผู้ประกอบการไทยก้าวไกล ก้าวไปกับ E-Commerce” เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ หรืออี-มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถเข้าถึงและกระจายไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการเปิดร้านค้าทั่วไป

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทาง และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคการทำตลาดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการค้าในอนาคตเพื่อสร้างความตื่นตัวให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)

โครงการนี้จะเน้นผู้ประกอบการกลุ่มSMEsและโอท็อป ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงจำเป็นต้องเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการแก่ธุรกิจรวมถึงเพิ่มพูนทักษะและขยายช่องทางการตลาด ให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการSMEsของไทยมีความเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับการแข่งขันในอนาคตได้ รวมทั้งรองรับการตลาดยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง จากยุคออฟไลน์เป็นยุคออนไลน์ ที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกอินเทอร์เน็ต

ที่มา : คม ชัด ลึกอ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/647#ixzz2H07oWdTI

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน