Related Articles

เสริมแกร่งเจ้าหน้าที่ ททท. ใน“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-AEC 2015”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เสริมแกร่งเจ้าหน้าที่ ททท. ใน“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-AEC 2015”
 
12 กันยายน 255... โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พนักงาน ททท. ต้องก้าวทัน ทำความเข้าใจ และปรับตัวในฐานะนักการตลาด

คุณสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงงานดังกล่าวนี้ว่า “ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานจำนวนไม่น้อย ได้รับทราบถึงเป้าหมายในอีก ๓ ปีข้างหน้าถึงการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านการเมือง ความมั่นคง มิติด้านสังคม วัฒนธรรม และมิติเศรษฐกิจ นำไปสู่โอกาสสำคัญต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ ความโดดเด่นของภูมิภาคอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว (ASEAN ONE) และเป็นโจทย์หนึ่ง ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และจะต้องอาศัยความร่วมมือต่อกันในทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทั้งภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ”

ขณะที่ *อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในหลายอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในอาเซียนมากขึ้น จากการเปิดเสรีบริการ ด้านการท่องเที่ยวตามกรอบ AEC ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การ การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในอาเซียน จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐ ล้านคนในปี 2015 ซึ่งเป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ AEC อย่างสมบูรณ์

จากระดับเฉลี่ย ๖๗.๕ ล้านคนต่อปีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้อาเซียนก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งดึงดูด การลงทุนของภาคธุรกิจบริการต่างชาติ ให้หลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยเอื้ออำนวยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในภูมิภาคนี้

เช่นเดียวกับบทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน โดยรับผิดชอบงานด้านการตลาดและการสื่อสาร การท่องเที่ยวอาเซียน ในระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะต้องมีการทำงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมมากขึ้น

นอกจากนี้การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยเฉพาะการสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นช่องทาง ติวเข้มที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้แก่บุคลากรของ ททท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบริบท ข้อตกลงภายใต้กรอบ AEC ได้พัฒนาตนเองเป็นนักการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งปรับแนวทาง การดำเนินงานให้สอดคล้อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในโอกาสนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “AEC : โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อหัวข้อ “AEC กับบริการท่องเที่ยว” โดย คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ “มุมมองการท่องเที่ยวไทยใน AEC”โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุลประธานกรรมบริหาร The Brand Being Consultant Co.,Ltd.

หมายเหตุ * ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีนาคม ๒๕๕๕

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน