Related Articles

กรมส่งเสริมการค้าฯ ดันไทยเป็นฮับโอท็อปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมส่งเสริมการค้าฯ ดันไท

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าโอท็อป (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนานานาชาติ “โอท็อป (Over/OTOP International Seminar 2012) ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล พบปะ สร้างเครือข่ายระหว่างกันของผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วโลก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการโอท็อปที่ดำเนินการมาในช่วง 10 ปีภายใต้แนวคิด “โอท็อปสร้างสรรค์เพื่อชุมชนยั่งยืน”

ทั้งนี้ คาดว่าการสัมมนาจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีประเทศในอาเซียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักส่งเสริมการค้าในเอเชีย รวมทั้งผู้ประกอบการโอท็อป พาณิชย์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกอาเซียนให้ตระหนักในความสำคัญของตลาดสินค้าโอท็อปรวมทั้งความเป็นศูนย์กลางสินค้าดังกล่าวของไทยและส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตของโอท็อป การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาและการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งออกสินค้าโอท็อปไปยังตลาดต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายส่งเสริมโอท็อป ฯลฯ

แหล่งข่าว dtn.go.th

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน