Related Articles

อาเซียนลงนามความตกลง การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บุคลากรที่ประเทศสมากชิกอนุญาตให้เข้าไปให้บริการได้ รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือพำนักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการอนุญาตทำงาน ซึ่งในส่วนของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลากรเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ภายใต้ความตกลงนี้ คือ
 ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย. 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน หรือที่เรียกว่า ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP) ในวันที่ 17 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน 10 ประเทศร่วมลงนาม ความตกลงนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าบริการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน หรือที่เรียกว่า ASEAN Framework Agreement on Trade in Services (AFAS)
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สาระสำคัญของความตกลง MNP โดยความตกลงฉบับนี้จะมีผลพูกพันให้ไทยต้องเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคคลในสาขาบริการเฉพาะเท่าที่ระบุไว้ในข้อผูกพันเท่านั้น โดยข้อผูกพันจะระบุประเภทของ1. ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor)ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพำนักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตในขั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี

2. ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra Corporate Transferee)ซึ่งหมายถึงผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนดำเนินการเข้ามาในไทย และต้องผ่านเงื่อนไขความจำเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคคลากรใน 25 สาขา ดังต่อไปนี้ (1) บริการวิศวกรรม (2)บริการคอมพิวเตอร์ (3)บริการวิจัยและพัฒนา (4)บริการให้เช่า (5)บริการด้านโฆษณา (6)บริการวิจัยตลาดและสำรวจความเห็น (7)บริการด้านบริการจัดการ (8)บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (9)บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง (10)บริการที่เกี่ยวเนื่องกับปุาไม้ (11)บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ (12) บริการที่ปรึกษา (13) บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (14)บริการการแปล (15)บริการจัดประชุม (16)บริการด้านโทรคมนาคม (17) บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (18) บริการก่อสร้าง (19)บริการด้านการศึกษา (20) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (21) บริการด้านการเงิน (22)บริการด้านสุขภาพ (23)บริการด้านโรงแรม (24) บริการด้านกีฬา และ (25)บริการด้านการขนส่ง
ความตกลง MNP (หากมี) ต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่ได้ลงนามในความตกลง ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานของไทย เนื่องจากข้อผูกพันที่ปรากฎเป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก ดังนั้น ไทยสามารถเลือกผูกพันให้มีการเข้ามาทำงานได้ในประเภทและสาขาที่มีความพร้อมได้หรือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนั่นเอง ซึ่งในส่วนของไทย ข้อผูกพันทั้งหมดไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ไทยใช้ในการอนุญาตให้เข้ามาทำงานในปัจจุบันอยู่แล้ว รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานต่างด้าวประเภทกรรมกรหรือรับจ้างทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในทางกลับกันจะทำให้การเข้ามาทำงานมีกรอบกติกาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

อาเซียนลงนามความตกลง การ

ที่มา : ไทยโพสต์อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/620#ixzz2EcNpfYEj

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน