Related Articles

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกากับการดาเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

"ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
กำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน" อ่านเพิ่มเติม>> http://www.dtn.go.th/filesupload/ASEAN_China_FTA.pdf

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน