Related Articles

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ในระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศประกอบไปด้วยโครงสร้างที่หลากหลาย ที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ แล้วระบบเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะ???
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Statistic Yearbook for Asia and the Pacific 2011 page 215
                          
                             : ASEAN DNA

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน